• About Us

เกี่ยวกับโครงการ

aboutuspic

        Virtual Academy of Public Management เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาระบบราชการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการฝึกอบรมและให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อให้ข้าราชการได้ศึกษาและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของโอกาสในการเรียนรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก ให้สามารถรู้ความเป็นไปของโลก ทั้งเรื่องราวข่าวสาร วิชาการ และความรู้

        สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเปิดโอกาสให้ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาส เข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้สมัยใหม่ที่เป็นความรู้ใหม่ อันจะช่วยลดช่องว่างและสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ท่าน

        การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา จึงเป็นมิติใหม่ทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ด้วย ความทันสมัยทันเหตุการณ์ และช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

 
 

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

   โดยโครงการนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทุกท่าน
  • ผู้ที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ
  • ผู้ที่มีความต้องการสร้างความสำเร็จมาสู่องค์กร
  • ผู้ที่มีความต้องการนำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานของตน
  • ผู้ที่มีความต้องการเสริมวุฒิการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าใน ตำแหน่งหน้าที่การงานของตนเอง
  • ผู้ที่มีความต้องการแสวงหาความรู้ เพื่อเสริมจุดแข็งให้แก่ตนเอง แต่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่
  • ผู้ที่มีความต้องการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาตนเองให้มี โลกทัศน์ที่กว้างไกลทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.