FAQ

1. ปัญหาการเรียนที่เกิดจาก Flash และวิธีการแก้ไขตอบ :
1. แนะนำการแก้ไขการเปิดสื่อด้วยโปรแกรม flash player คลิกดูรายละเอียด
2. คู่มือการใช้งาน คลิกดาวโหลด
 
2. หลักสูตรที่ผลิตด้วยโปรแกรม flash player มีหลักสูตรอะไรบ้าง

ตอบ :
 1. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 2. การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล Individual Scorecard (IS)
 3. การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)
 4. การตลาดสำหรับภาครัฐ Marketing in Public Sector (MPS)
 5. การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management (CM)
 6. การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย Governing by Network (GN)
 7. การวัดผลแบบสมดุล และตัวชี้วัดที่สำคัญ Balanced Scorecard & Key Performance Indicators (BSC & KPIs)
 8. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)
 9. ชุดวิชาเครื่องมือในการบริหารงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง High Performance Organization (HPO)
 10. ๙ แผ่นดินของการปฎิรูประบบราชการ
 
3. Virtual Academy คืออะไร

ตอบ :
Virtual Academy คือ สถาบันเสมือนจริง ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. สร้างและพัฒนาขึ้นด้วยระบบ Learning Management System (LMS) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) โดยเน้นความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่สนใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร

โดยมีการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย (m-learning) ที่มีประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ เช่น กระแสข่าวความเคลื่อนไหวจากทั่วโลก ข่าวและวีดิทัศน์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการจัดทำ web link ในการเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ที่นำมาสรุปสาระประเด็นสำคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การและตัวผู้เข้าเรียนไปพร้อม ๆ กัน อาทิเช่น ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง ธรรมาภิบาล ASEAN towards 2015, Knowledge Pick Up, การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCM) และเว็บลิงค์ e-learning mini MPM mini MBA เป็นต้น

 
4. มีหลักสูตรอะไรบ้าง และเมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรหรือไม่ อย่างไร

ตอบ :
Link http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning
 1. หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำประกาศนียบัตรให้ผู้จบหลักสูตร โดยจัดส่งประกาศนียบัตรให้ตามที่อยู่ที่ผู้เรียนกรอกข้อมูลไว้ในการลงทะเบียนเรียน ได้แก่
 • 1.1 หลักสูตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ”
 • 1.2 หลักสูตร mini MPM
 • 1.3 หลักสูตร mini MBA
 • 1.4หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
     ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถ Print ใบประกาศนียบัตรในแต่ละรายวิชาดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
 1. หลักสูตรพิเศษ (Special Course) 8 วิชา ที่ผู้เรียนสามารถ Print ใบประกาศออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ได้แก่
 • 2.1 ชุดวิชาเครื่องมือในการบริหารงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง: High Performance Organization (HPO)
 • 2.2 การจัดการความรู้: Knowledge Management (KM)
 • 2.3 การวัดผลแบบสมดุลและตัวชี้วัดที่สำคัญ: Balanced Scorecard & Key Performance Indicators (BSC & KPIs)
 • 2.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง: Change Management (CM)
 • 2.5 การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล: Individual Scorecard (IS)
 • 2.6 การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: Governing by Network (GN)
 • 2.7 การตลาดสำหรับภาครัฐ: Marketing in Public Sector (MPS)
 • 2.8 ความรับผิดชอบต่อสังคม: Corporate Social Responsibility (CSR)
     ทุกหลักสูตรสามารถ click ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่หน้าเว็บไซต์
 1. องค์ความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
5. มีค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือไม่ และเรียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ตอบ :
ขณะนี้การเรียนเป็นภาษาไทยทุกหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ผู้เรียนต้องสมัครเรียนก่อน เพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการ โดยลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์จึงสามารถเข้าเรียนได้
 
6. การลงทะเบียนยุ่งยากหรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร

ตอบ :
ไม่ยุ่งยาก ในการลงทะเบียน ผู้เรียนต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวครั้งแรกเพียงครั้งเดียว โดย click ไปที่ช่องสมัครเรียนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมทั้งกำหนดรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) จำนวน 5-10 ตัวด้วยตนเอง ซึ่งมีคำแนะนำไว้ให้เรียบร้อยแล้วในช่องลงทะเบียน
หลังจากนั้นผู้เรียนสามารถนำ Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรกไปใช้ในการลงทะเบียนเรียนวิชาอื่น ๆ และ/หรือ หลักสูตรอื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องการเรียนได้เลย โดยไม่ต้องกำหนด Username และ Password ใหม่ให้ยุ่งยาก
 
7. สามารถลงทะเบียนเรียนพร้อมกันหลาย ๆ หลักสูตรได้หรือไม่

ตอบ :
สามารถลงทะเบียนและเรียนได้พร้อมกันหลายหลักสูตร โดยใช้ Username และ Password ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรก

 
8. ลืม Username และ Password ต้องทำอย่างไร

ตอบ :
ในกรณีที่ผู้เรียนลืม Username และ Password ของตนเองนั้น ผู้เรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ที่
Hotline: 08 5221 5482, 08 9891 2354 เวลา 07.00-20.00 น. (ทุกวัน)
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 9999 ต่อ 8936, 8837 และ 9914 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
รวมทั้งสามารถแจ้งได้ทาง web board หน้าเว็บไซต์
 
9. กำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร

ตอบ :
ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติใด ๆ ของผู้เรียนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพ อายุ หรือวุฒิการศึกษา เพียงแค่ผู้เรียนต้องมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเรียนก็สามารถเข้าเรียนได้ e-learning ของสำนักงาน ก.พ.ร. มุ่งให้บริการทั้งข้าราชการและประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองและองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามอัธยาศัย และสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้หลากหลายรูปแบบ จึงไม่มีการจำกัดอายุ วุฒิการศึกษา และไม่มีการจำกัดระยะเวลาเรียนหรือจบการศึกษา รวมทั้งรักษาความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้เรียนทุกท่าน
 
10. ผู้เรียนเก่านานมากๆ หลายปี จะสามารถเข้าเรียนต่อได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

ตอบ :

ระบบ LMS (Learning Management System) จะบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียนไว้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนเก่าที่เคยลงทะเบียนสมัครเรียนไว้นานมากแล้ว และไม่ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถกลับมาเรียนต่อ และสามารถตรวจสอบผลการเรียนเดิมเพื่อนำมารวมกับวิชาที่ต้องการเรียนใหม่ได้โดยติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้ในข้อ 6.
 
11. ผู้จบหลักสูตรที่ต้องการต่อยอดปริญญาโทต้องทำอย่างไร และมีรายละเอียดอะไรบ้าง

ตอบ :

ผู้จบหลักสูตร mini MBA สามรถต่อยอดปริญญาโทมหาวิทยาลัยได้ 7 แห่ง ดังนี้
 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ผู้จบหลักสูตร mini MPM สามรถต่อยอดปริญญาโทมหาวิทยาลัยได้ 2 แห่ง ดังนี้
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ผู้จบหลักสูตรจะได้รับสิทธิพิเศษในการลดค่าใช้จ่ายในการเรียน การสอบเข้าเรียน และการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัย 7 แห่งข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก Banner ข้อมูลเรียนต่อปริญญาโทบนหน้าเว็บไซต์
 
12. หากท่านผู้เรียนมีความประสงค์จะนำการคำนวณรายชั่วโมงเรียน (ซึ่งเป็นการคำนวณตามชั่วโมงเรียนโดยเฉลี่ย) ของชุดวิชาหลัก 4 หลักสูตร และหลักสูตรพิเศษ 9 วิชา เพื่อนำไปใช้ประกอบการบันทึกใน Portfolio

ตอบ :
ท่านสามารถตรวจสอบและพิมพ์ผลการเรียนรายวิชาได้ด้วยตนเองเมื่อศึกษาจบในแต่ละรายวิชา โดยในชุดวิชาหลักนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. ยังมีใบประกาศนียบัตรจัดส่งไปยังท่านโดยตรงอีกด้วย นอกเหนือจากใบประกาศนียบัตร online ซึ่งท่านผู้เรียนสามารถ Print ได้ด้วยตนเองทุกรายวิชา
 
13. ในกรณีผู้เรียนจบสอบถามว่าการ Print ใบรับรองผลการเรียนทางหน้าเว็บเอง ไม่มีตราประทับของสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการอย่างไร

ตอบ :

เนื่องจากมีผู้เรียนหลายท่านสอบถามถึงใบรับรองผลการเรียนรายวิชาซึ่งผู้จบ Print ด้วยตนเอง สำนักงาน ก.พ.ร. ออกใบประกาศนียบัตรให้เฉพาะที่เป็นชุดวิชา คือ ชุดวิชาหลัก 4 หลักสูตร เท่านั้น หากผู้สำเร็จการศึกษามีความจำเป็น ที่ต้องการนำใบประกาศนียบัตรรายวิชาที่มีการรับรองไปใช้
ขอให้ผู้จบทำหนังสือแจ้งความประสงค์โดย e-mail พร้อมทั้งแนบประกาศนียบัตรรายวิชาของตนเอง scan ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำนักงาน ก.พ.ร.
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 
โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป
 
14. ต้องทำอย่างไรเมื่อ
 • ลืม Username และ Password
 • ลงทะเบียนใหม่ไม่ได้ โดยระบุว่า หมายเลขบัตรประชาชนซ้ำ
 • ผู้เรียนเข้าเรียนและถูกระบุว่า ”Suspend”
ตอบ :
ในทุกกรณีดังกล่าว
ผู้เรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ที่
Hotline: 085-221-5482, 089-891-2354 หรือ 089-504-3876 เวลา 07.00-20.00 น. (ทุกวัน)
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 9999 ต่อ 8936 , 8837 และ 9914
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
รวมทั้งสามารถแจ้งได้ทาง web board หน้าเว็บไซต์ หรือกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน ?” ผ่านช่อง Login
เข้าสู่ระบบ รหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปยัง e-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบ
 
15. ไม่สามารถกดเรียนต่อหรือทำข้อสอบได้ ต้องทำอย่างไร

ตอบ :
ผู้เรียนต้องกดคลิกอ่านทุกหน้า ทุกหัวข้อ รวมทั้งศึกษา Case Study โดยต้องรอให้สื่อแสดงให้หมดก่อน ระบบจึงจะอนุญาตให้เรียนต่อไปหรือทำข้อสอบได้
 
16. สามารถทราบคะแนนสอบได้อย่างไร

ตอบ :
สำหรับหลักสูตรใน e-learning ผู้เรียนสามารถทราบคะแนนสอบได้ทันทีหลังสอบ โดยจะต้องสอบผ่าน 70-80% ทั้งนี้สามารถสอบกี่ครั้งก็ได้ และหากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบใหม่ได้ทันที โดยไม่มีการระบุจำนวนครั้งที่สอบ
 
17. สามารถรับประกาศนียบัตรได้จากช่องทางใด

ตอบ :
ผู้เรียนสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยคลิกเมนูกำลังเรียนและเลือกชื่อหลักสูตร ตัวอักษรสีน้ำเงิน มีวงเล็บว่า (คลิกเพื่อออกใบรับรองออนไลน์)
หลังจากนั้นสามารถบันทึกรูปภาพและนำไปพิมพ์กระดาษขนาด A5 ได้ สำหรับหลักสูตร “mini MPM” หลักสูตร “mini MBA” “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” และ
“๙ แผ่นดินแห่งการปฏิรูประบบราชการ” เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว admin จะนำส่งใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์ โดยจะจัดส่งให้ในเดือนถัดไป
(เช่นเรียนจบระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน จะนำส่งใบประกาศนียบัตรให้ในเดือน พฤษภาคม) *ยกเว้นเหตุสุดวิสัยอื่น
 
18. จำนวนชั่วโมงเรียนออนไลน์ ต่างจากจำนวนชั่วโมงเรียนทั่วไปอย่างไร

ตอบ :
การคำนวณชั่วโมงเรียนเป็นการคำนวณตามหลักสากลของชั่วโมงออนไลน์ เปรียบเสมือนจำนวนหน่วยกิตในระบบการศึกษา ซึ่งจำนวนชั่วโมงเรียนจริงของผู้เรียนอาจไม่ตรงกับจำนวนชั่วโมงออนไลน์
* ทั้งนี้ผู้เรียนจะสามารถนำชั่วโมงเรียนออนไลน์ไปบันทึกในประวัติบุคลากรกับองค์กรที่ตนทำงานได้ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายในการส่งเสริมหรือพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กร
 
19. สามารถรับประกาศนียบัตรได้จากช่องทางใด

ตอบ :
ผู้เรียนสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยคลิกเมนูกำลังเรียนและเลือกชื่อหลักสูตร ตัวอักษรสีน้ำเงิน มีวงเล็บว่า (คลิกเพื่อออกใบรับรองออนไลน์)
หลังจากนั้นสามารถบันทึกรูปภาพและนำไปพิมพ์กระดาษขนาด A5 ได้ สำหรับหลักสูตร “mini MPM” หลักสูตร “mini MBA” “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” และ
“๙ แผ่นดินแห่งการปฏิรูประบบราชการ” เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว admin จะนำส่งใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์ โดยจะจัดส่งให้ในเดือนถัดไป
(เช่นเรียนจบระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน จะนำส่งใบประกาศนียบัตรให้ในเดือน พฤษภาคม) *ยกเว้นเหตุสุดวิสัยอื่น
 
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.