FAQ

1. Virtual Academy คืออะไร

ตอบ :
Virtual Academy คือ สถาบันเสมือนจริง ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. สร้างและพัฒนาขึ้นด้วยระบบ Learning Management System (LMS) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) โดยเน้นความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่สนใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร

โดยมีการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย (m-learning) ที่มีประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ เช่น กระแสข่าวความเคลื่อนไหวจากทั่วโลก ข่าวและวีดิทัศน์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการจัดทำ web link ในการเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ที่นำมาสรุปสาระประเด็นสำคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การและตัวผู้เข้าเรียนไปพร้อม ๆ กัน อาทิเช่น ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง ธรรมาภิบาล ASEAN towards 2015, Knowledge Pick Up, การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCM) และเว็บลิงค์ e-learning mini MPM mini MBA เป็นต้น

 
2. มีหลักสูตรอะไรบ้าง และเมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรหรือไม่ อย่างไร

ตอบ :
Link http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning
 1. หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำประกาศนียบัตรให้ผู้จบหลักสูตร โดยจัดส่งประกาศนียบัตรให้ตามที่อยู่ที่ผู้เรียนกรอกข้อมูลไว้ในการลงทะเบียนเรียน ได้แก่
 • 1.1 หลักสูตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ”
 • 1.2 หลักสูตร mini MPM
 • 1.3 หลักสูตร mini MBA
 • 1.4หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
     ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถ Print ใบประกาศนียบัตรในแต่ละรายวิชาดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
 1. หลักสูตรพิเศษ (Special Course) 8 วิชา ที่ผู้เรียนสามารถ Print ใบประกาศออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ได้แก่
 • 2.1 ชุดวิชาเครื่องมือในการบริหารงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง: High Performance Organization (HPO)
 • 2.2 การจัดการความรู้: Knowledge Management (KM)
 • 2.3 การวัดผลแบบสมดุลและตัวชี้วัดที่สำคัญ: Balanced Scorecard & Key Performance Indicators (BSC & KPIs)
 • 2.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง: Change Management (CM)
 • 2.5 การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล: Individual Scorecard (IS)
 • 2.6 การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: Governing by Network (GN)
 • 2.7 การตลาดสำหรับภาครัฐ: Marketing in Public Sector (MPS)
 • 2.8 ความรับผิดชอบต่อสังคม: Corporate Social Responsibility (CSR)
     ทุกหลักสูตรสามารถ click ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่หน้าเว็บไซต์
 1. องค์ความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
3. มีค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือไม่ และเรียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ตอบ :
ขณะนี้การเรียนเป็นภาษาไทยทุกหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ผู้เรียนต้องสมัครเรียนก่อน เพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการ โดยลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์จึงสามารถเข้าเรียนได้
 
4. การลงทะเบียนยุ่งยากหรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร

ตอบ :
ไม่ยุ่งยาก ในการลงทะเบียน ผู้เรียนต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวครั้งแรกเพียงครั้งเดียว โดย click ไปที่ช่องสมัครเรียนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมทั้งกำหนดรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) จำนวน 5-10 ตัวด้วยตนเอง ซึ่งมีคำแนะนำไว้ให้เรียบร้อยแล้วในช่องลงทะเบียน
หลังจากนั้นผู้เรียนสามารถนำ Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรกไปใช้ในการลงทะเบียนเรียนวิชาอื่น ๆ และ/หรือ หลักสูตรอื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องการเรียนได้เลย โดยไม่ต้องกำหนด Username และ Password ใหม่ให้ยุ่งยาก
 
5. สามารถลงทะเบียนเรียนพร้อมกันหลาย ๆ หลักสูตรได้หรือไม่

ตอบ :
สามารถลงทะเบียนและเรียนได้พร้อมกันหลายหลักสูตร โดยใช้ Username และ Password ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรก

 
6. ลืม Username และ Password ต้องทำอย่างไร

ตอบ :
ในกรณีที่ผู้เรียนลืม Username และ Password ของตนเองนั้น ผู้เรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ที่
Hotline: 08 5221 5482, 08 9891 2354 เวลา 07.00-20.00 น. (ทุกวัน)
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 9999 ต่อ 8936, 8837 และ 9914 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
รวมทั้งสามารถแจ้งได้ทาง web board หน้าเว็บไซต์
 
7. กำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร

ตอบ :
ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติใด ๆ ของผู้เรียนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพ อายุ หรือวุฒิการศึกษา เพียงแค่ผู้เรียนต้องมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเรียนก็สามารถเข้าเรียนได้ e-learning ของสำนักงาน ก.พ.ร. มุ่งให้บริการทั้งข้าราชการและประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองและองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามอัธยาศัย และสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้หลากหลายรูปแบบ จึงไม่มีการจำกัดอายุ วุฒิการศึกษา และไม่มีการจำกัดระยะเวลาเรียนหรือจบการศึกษา รวมทั้งรักษาความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้เรียนทุกท่าน
 
8. ผู้เรียนเก่านานมากๆ หลายปี จะสามารถเข้าเรียนต่อได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

ตอบ :

ระบบ LMS (Learning Management System) จะบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียนไว้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนเก่าที่เคยลงทะเบียนสมัครเรียนไว้นานมากแล้ว และไม่ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถกลับมาเรียนต่อ และสามารถตรวจสอบผลการเรียนเดิมเพื่อนำมารวมกับวิชาที่ต้องการเรียนใหม่ได้โดยติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้ในข้อ 6.
 
9. ผู้จบหลักสูตรที่ต้องการต่อยอดปริญญาโทต้องทำอย่างไร และมีรายละเอียดอะไรบ้าง

ตอบ :

ผู้จบหลักสูตร mini MBA สามรถต่อยอดปริญญาโทมหาวิทยาลัยได้ 7 แห่ง ดังนี้
 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ผู้จบหลักสูตร mini MPM สามรถต่อยอดปริญญาโทมหาวิทยาลัยได้ 2 แห่ง ดังนี้
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ผู้จบหลักสูตรจะได้รับสิทธิพิเศษในการลดค่าใช้จ่ายในการเรียน การสอบเข้าเรียน และการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัย 7 แห่งข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก Banner ข้อมูลเรียนต่อปริญญาโทบนหน้าเว็บไซต์
 
10. หากท่านผู้เรียนมีความประสงค์จะนำการคำนวณรายชั่วโมงเรียน (ซึ่งเป็นการคำนวณตามชั่วโมงเรียนโดยเฉลี่ย) ของชุดวิชาหลัก 4 หลักสูตร และหลักสูตรพิเศษ 9 วิชา เพื่อนำไปใช้ประกอบการบันทึกใน Portfolio

ตอบ :
ท่านสามารถตรวจสอบและพิมพ์ผลการเรียนรายวิชาได้ด้วยตนเองเมื่อศึกษาจบในแต่ละรายวิชา โดยในชุดวิชาหลักนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. ยังมีใบประกาศนียบัตรจัดส่งไปยังท่านโดยตรงอีกด้วย นอกเหนือจากใบประกาศนียบัตร online ซึ่งท่านผู้เรียนสามารถ Print ได้ด้วยตนเองทุกรายวิชา
 
11. ในกรณีผู้เรียนจบสอบถามว่าการ Print ใบรับรองผลการเรียนทางหน้าเว็บเอง ไม่มีตราประทับของสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการอย่างไร

ตอบ :

เนื่องจากมีผู้เรียนหลายท่านสอบถามถึงใบรับรองผลการเรียนรายวิชาซึ่งผู้จบ Print ด้วยตนเอง สำนักงาน ก.พ.ร. ออกใบประกาศนียบัตรให้เฉพาะที่เป็นชุดวิชา คือ ชุดวิชาหลัก 4 หลักสูตร เท่านั้น หากผู้สำเร็จการศึกษามีความจำเป็น ที่ต้องการนำใบประกาศนียบัตรรายวิชาที่มีการรับรองไปใช้
ขอให้ผู้จบทำหนังสือแจ้งความประสงค์โดย e-mail พร้อมทั้งแนบประกาศนียบัตรรายวิชาของตนเอง scan ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำนักงาน ก.พ.ร.
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 
โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป
 
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.