ความเสมอภาค (Equity)

Topic Source Year Content
Cross-Cutting Themes : Good Governance and Gender Equity, USAID Pakistan  US AID   Click
Time for Equity and Justice, MDG Achievement Fund and UNDP Administrator MDG Achievement Fund    Click
Equity, Griffith University Griffith University    Click
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.