การมีส่วนร่วม (Participation)

Topic Source Year Content
Participatory Development and Good Governance, Development Co-Operation Guidelines Series, Organization for Economic Co-Operation and Development The Organisation for Economic Co-operation and Development    Click
International Association For Public Participation (www.iap2.org) International Association For Public Participation    Click
Participation and Civic Engagement, The World Bank. The World Bank   Click
Good Local Governance and Anti-Corruption Through People’s Participation : A Case of Thailand (Dr. Orapin Sopchokchai) Public Sector Reform Project The World Bank   Click
หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) โดย ดร. อรพินท์ สพโชคชัย กิจกรรม Home Office Day สำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ 30 เมษายน 2550 OPDC 2007 Click
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.