ความโปร่งใส (Transparency)

Topic Source Year Content
Transparency and Open Government, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, The White House, President Barack Obama The White House    Click
Transparency International (www.transparency.org) Transparency International    Click
คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงาน ก.พ.  มีนาคม 2552
Click
คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. มิถุนายน 2553  Click
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.