• Knowledge Update

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCM)

วันที่ การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCM) ลิงค์ แหล่งที่มา
24/04/2555
ความเป็นมา (มติครม.)
คลิก
สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
25/09/2555
สรุปการประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 20 เรื่อง “การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต”
คลิก
สำนักงาน ก.พ.ร.
31/01/2556
คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Deloitte
คลิก
สำนักงาน ก.พ.ร.
11/03/2556
VDO รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
คลิก
สำนักงาน ก.พ.ร.
15/03/2556
VDO การประชุมสั​มมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 22 เรื่อง "แนวทางการจัดทำ​แผนบริหาร
ความพร้อมต่อสภา​วะวิกฤต"
คลิก
สำนักงาน ก.พ.ร.
15/03/2556
สรุปการประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 22 เรื่อง "แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต"
คลิก
สำนักงาน ก.พ.ร.
15/03/2556
แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Deloitte
คลิก
สำนักงาน ก.พ.ร.

© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.