• Knowledge Update

ข้อมูลศึกษาต่อปริญญาโท (OPDC Continuing Education)

ความร่วมมือในการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก mini MBA และ mini MPM ดังนี้

มหาวิทยาลัย ชื่อหลักสูตร เงื่อนไขโดยสรุป/หมายเหตุ รับผู้เรียนจาก
mini MPM mini MBA
มหาวิทยาลัยขอนแก่น M.B.A.[1] ให้โค้วต้า ปีละ 10 คน โดยเรียนที่จังหวัดขอนแก่นเท่านั้น โดยต้องผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของการการคัดเลือกปีนั้น ๆสามารถขอสอบประเมินเพื่อเทียบโอนได้ 4 วิชา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี M.B.A. ได้รับสิทธิ์สอบเทียบโอนในรายวิชาแกน 4 วิชา หากสอบเทียบโอนได้ จะลดค่าใช้จ่ายได้ วิชาละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 247,600 บาท)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร M.B.A. สามารถเทียบโอนวิชาบังคับได้ไม่เกิน 4 วิชา หรือไม่เกิน 12 หน่วยกิต ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกำหนด  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต M.S.(KM)[2] ลดค่าลงทะเบียนจากปรกติ 200,000 บาทเป็น 100,000 บาท (ไม่รวม Computer Notebook และศึกษาดูงานต่างประเทศ) และสามารถจบได้ภายใน 1 ปีครึ่ง โดยสามารถเทียบโอนวิชาเลือกได้ 2 วิชา (6 หน่วยกิต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา M.B.A. รับผู้จบทั้งหมด ส่วนการถ่ายโอนหน่วยกิต นั้น จะขอพิจารณาจากการสัมภาษณ์และประสบการณ์ในการทำงานลดค่าลงทะเบียนจาก 200,000 บาท เหลือ 100,000 บาท (เหมาจ่าย)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ M.B.A. ให้โค้วต้า 5 คนต่อสาขา รวม 2 สาขาเป็นจำนวน 10 คน และได้รับการเทียบโอน 1 รายวิชา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช M.B.A., M.P.A.[3] ได้รับคะแนนพิเศษ 10 % ในการสอบเข้า
 [1] หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administrative: M.B.A.)
 [2] หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการความรู้ (Master of Science in Knowledge Management: M.S.(KM))
 [3] หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration: M.P.A.)
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1. ผู้จบหลักสูตร mini MBA ของสำนักงาน ก.พ.ร. สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการกำหนด และได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ.ร.
  2. วิทยาลัยฯ จัดสรรโควต้าให้สำนักงาน ก.พ.ร. ตามโครงการนี้ปีละ 10 คน โดยให้สมัครและเรียนที่ขอนแก่น เท่านั้น
  3. ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พร้อมกับนักศึกษาโปรแกรม Young Executive และมีค่าคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษานั้น
  4. นักศึกษาตามโครงการนี้ สามารถขอสอบประเมินเพื่อเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต หรือ 4 รายวิชา คือ
        รายวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่
        1. การจัดการการตลาด
        2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร

        รายวิชาเลือก 2 วิชา ได้แก่
        1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
        2. การจัดการโครงการ
  5. นักศึกษาตามโครงการนี้ ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กำหนด เช่น เดียวกับนักศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยฯ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-009-700
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สามารถรับเข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต ของคณะบริหารธุรกิจ โดยจัดให้มีการทดสอบรายวิชาที่เป็นเฉพาะวิชาแกน เพื่อเทียบโอนให้สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมิน โดยมี

รายวิชาที่เปิดสอบดังนี้
 • การจัดการการตลาดสำหรับผู้บริหาร
 • เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร
 • การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหาร
 • ระบบข่าวสารเพื่อสนับสนุนการติดสินใจ
การกำหนดจำนวนนักศึกษาใหม่ในแต่ละหลักสูตร
เนื่องจากเป็นการเข้ารับลักษณะพิเศษ จึงจัดกลุ่มใหม่แต่จะต้องมีจำนวนนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 18 คน ถ้าน้อยกว่า 18 คน จะให้เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาเอกที่มีอยู่เดิม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 247,600 บาท กรณีเทียบโอนได้ จะลดค่าใช้จ่ายได้ วิชาละ 6,000 บาท เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถสอบถามข้อมูลได้ 02-549-4835-6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทียบโอนรายวิชา/หน่วยกิต ได้ดังนี้ หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2549 (โครงสร้างแผนการเรียน 48 หน่วยกิต)
 1. วิชาปรับพื้นฐาน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต (s/u)
 2. วิชาบังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
 3. วิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต (s/u) โดยมีผลสอบ TOFEL, IELTS, CU-TEP, TU-GET หรือผลสอบที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดสอบให้
 4. สามารถเทียบโอนวิชาบังคับได้ไม่เกิน 4 วิชา หรือไม่เกิน 12 หน่วยกิต ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกำหนด
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2549 (โครงสร้างแผนการเรียน 39 หน่วยกิต)
 1. วิชาปรับพื้นฐาน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต (s/u)
 2. วิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต (s/u) โดยมีผลสอบ TOFEL, IELTS, CU-TEP, TU-GET หรือผลสอบที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดสอบให้
 3. สามารถเทียบโอนวิชาบังคับได้ไม่เกิน 3 วิชา หรือไม่เกิน 9 หน่วยกิต ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกำหนด
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถสอบถามข้อมูลได้ 02-282-9101 ต่อ 2332
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการความรู้ (สามารถเทียบโอนวิชาเลือกได้ 2 วิชา : 6 หน่วยกิต)
 1. มีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.1 จบ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
  1.2 มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. ค่าใช้จ่าย
  -เหมาจ่ายครั้งเดียว 100,000 บาท หรือ
  -แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 50,000 บาท
  (ไม่รวม Computer Notebook และศึกษาดูงานต่างประเทศ)
 3. ระยะเวลาที่ใช้
  -สามารถจบได้ภายใน 1 ปีครึ่ง
 4. เทียบโอนวิชาเลือกได้ 2 วิชา (6 หน่วยกิต)
 5. การจัดการเรียนการสอน
  -เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
  -เรียนแบบ Bloc Course เรียนเป็นวิชา ใช้เวลาวิชาละ 4 สัปดาห์
  http://www.kmsdu.dusit.ac.th/pdf/plan.pdf
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถสอบถามข้อมูลได้
อยู่ระหว่างการปรับปรุง*
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (X-MBA)
 1. ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก โดยการ สอบสัมภาษณ์และมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.1 จบ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
  1.2 มีประสบการณ์การทำงาน ทั้งก่อนหรือ
  หลังจบ ป.ตรีไม่น้อยกว่า 5 ปี 1.3 เป็นผู้มีตำแหน่งงานบริหาร หรือเป็นผู้ ที่เคยทำหน้าที่บริหารงานมาก่อน รวมทั้งเป็น ที่ปรึกษาผู้บริหารทั้ง Full time , Part time
 2. กำหนดโควตาในการเข้าศึกษาต่อ
  -สาขาวิชาการตลาด 5 คน
  -สาขาวิชาการจัดการ 5 คน
  ทั้งนี้ไม่นับรวมกับจำนวนที่ขอเปิดรับในแต่ละปี
 3. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 1 รายวิชา คือ วิชา EC 571 Managerial Economics
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถสอบถามข้อมูลได้ 02-649-5000
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. ทั่วไป)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. การตลาด)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
โดยผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้รับคะแนนพิเศษ
โดยโปรดระบุว่าสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร จากสำนักงาน ก.พ.ร. ไว้มุมขวาบนของใบ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.stou.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถสอบถามข้อมูลได้
ศูนย์สารสนเทศ 0-2504-7788
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 02-504-8181 ถึง 6

© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.