ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบุ พร้อมทำงานกับรัฐบาลชุดใหม่และเดินหน้าสานต่อนโยบายกระทรวงฯ เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซา
นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า ตนเองยืนยันพร้อมเดินหน้าทำงานกับรัฐบาลชุดใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยนโยบายของกระทรวงไอซีที โดยเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากสมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช เช่น มีการสร้างทีมบริหารด้านธุรกิจไอซีที โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยว นโยบายที่กระจายไปถึงระดับรากหญ้า เพื่อการสร้างงานอาชีพและความทันสมัยเข้าถึงทุกท้องที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวอีกว่า สำหรับด้านธุรกิจการค้า ในประเทศหรือต่างประเทศก็จะมีรูปแบบการเดินเอกสารและการยื่นประมูลที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวดเร็วและทันสมัยเป็นสากลมากขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลไทยต้องมีการลงทุนร่วมกับเอกชนในประเทศไทยก่อน เพื่อสร้างและดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาประเทศไทยเช่นเดิม เศรษฐกิจไทยจึงจะฟื้นตัวมากกว่า
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.