ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     วันที่ 17 มีนาคม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำ Workshop หลักสูตร ป.ย.ป. 1 กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในกลุ่มย่อยที่ 2.4 นวัตกรรมภาครัฐ โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นหัวหน้ากลุ่ม ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแผนการดำเนินงาน Quick win เพื่อนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในภาครัฐ โดยผลจากการหารือสรุปหัวข้อย่อยของ Public Sector Innovation ออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ 1. policy innovation 2. process innovation 3. Service innovation 4. การเปลี่ยน mindset ของข้าราชการ โดยหลังจากวันนี้แต่ละด้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการ workshop ร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมาย Roadmap การขับเคลื่อน 5 ปีแรก และแผนการดำเนินงานระยะเร่งด่วน ปี 2560 (Quick Win) ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมกลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ต่อไป

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.