ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 9 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านใบอนุญาตด้านการเกษตร) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายโชติ ตราชู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชนเกี่ยวกับกระบวนการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดที่ 2,3 ข้อเสนอใหม่ในการจัดทำคู่มือประชาชนเพิ่มเติม อาทิ กระบวนงานการนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงานการกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับการขึ้นทะเบียน กระบวนงานการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ชื่อการค้า 1,2,3 กระบวนงานการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ชื่อการค้า 2,3 และกระบวนงานการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับการออกใบสำคัญการขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี และคำขอนำเข้าวัตถุอันตราย 4,000 รายการ

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.