ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 85 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงสำนักงาน ก.พ.ร. ที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning ของสำนักงาน ก.พ.ร.

ที่มา : www.facebook.com/OPDCThailand/
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.