ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พร้อมหน่วยงานต่างๆ 18 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรในงานสัมมนา “Digital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” มุ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ “เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้บริหารจากภาคีความร่วมมือในการพัฒนาระบบทั้ง 18 หน่วยงาน ร่วมลงนามในพิธี
    การจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยภาคีความร่วมมือในการพัฒนาระบบทั้ง 18 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
    ทั้งนี้ ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เป็นไปโดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยผู้ขออนุญาตหาข้อมูลได้รวดเร็วและเข้าใจง่าย กรอกคำขออนุญาตและส่งเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เพียงชุดเดียวโดยไม่ต้องส่งเอกสารต้นฉบับ (Smart Form & Smart Doc) มีบัญชีดิจิทัล ที่ปลอดภัยสามารถเข้าถึงได้ทุกบริการ (Digital ID) สามารถติดตามความก้าวหน้าได้แบบเรียลไทม์ (Smart Track) จ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Pay) และจัดส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์หรือผ่านระบบออนไลน์ (Smart License)บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจสามารถขออนุมัติอนุญาตจากภาครัฐในการจัดตั้งและประกอบกิจการได้ ภายในจุดเดียวทั้งแบบออนไลน์ผ่านระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) และการติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.