ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ “Public Sector Innovation - Learning from the global south” โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด Government 4.0 และ GovLab ของประเทศไทยที่กำลังดำเนินการอยู่ ในการประชุมสัมมนา “Innovation in Government: the New Normal” ร่วมจัดโดย Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) และ European Commission ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 และเข้าร่วมการประชุม Public Governance Committee (PGC) ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ในฐานะผู้แทนประเทศไทย เพื่อนำเสนอและเปิดเวทีให้คณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนให้ความเห็นร่วมกันในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลภาครัฐ เช่น Open Government, Digital Government Strategies, Strategic Approach to Combating Corruption and Promoting Integrity เป็นต้น ณ OECD สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.