ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน แนวทางการกำหนดเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.