ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (กรณีพิเศษ) ดังนี้ 1) ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2) ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม 3) ค.ต.ป.ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.