ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สาทร สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Open & Connected Government” within the framework of the ASEAN Conference ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินโครงการการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government at a Glance: Thailand) เพื่อศึกษาสถานะปัจจุบัน โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนายกระดับรัฐบาลดิจิทัล นวัตกรรมภาครัฐ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบราชการไร้รอยต่อ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย งานดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 160 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Mr. Marcos Bonturi, Director, Public Governance Directorate, OECD ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 มุ่งเน้นในเรื่องกลไกการประสานงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพลิกโฉมทางดิจิทัลของภาครัฐและรัฐบาลแบบเปิด

โซนที่ 2 แนวทางการยกระดับรัฐบาลดิจิทัลสู่งานบริการภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยประชาชน

โซนที่ 3 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมการเป็นรัฐบาลแบบเปิดและความโปร่งใสของภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายภาครัฐ

โซนที่ 4 การเปลี่ยนผ่านจากการเข้าถึงข้อมูลสาสนเทศสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.