ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลกเพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลในการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมชี้แจงความก้าวหน้าการพัฒนาบริการในด้านการได้รับสินเชื่อ ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย ด้านการค้าระหว่างประเทศ และด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลก ประกอบด้วยMs.In?s Zabalbeita M?gica, Regulatory Specialist , Ms. Yulia Borisovna Valerio, Doing Business Expert และคุณรัชดา อนันตวราศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญภาคการเงินอาวุโส ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.