ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การมหาชน และคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของคณะกรรมการองค์การมหาชนโดยนายสุรพล นิติไกรพจน์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
    การจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การมหาชน จำนวน 35 แห่ง เกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติงค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

ที่มา :  www.opdc.go.th

© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.