ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
    เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสําหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลกขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
    ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ รายด้านทั้ง 10 ด้าน และข้อเสนอแนะเพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก รวมทั้งแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.