ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง อ.กพม. และคณะกรรมการองค์การมหาชน โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ ขององค์การมหาชนด้านสังคม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.