ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และขอนำคณาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รวมจำนวน 43 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ก.พ.ร. และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และทิศทางการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหารราชการ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่ขอเข้าเยี่ยมสำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวณฐิณี สงกุมาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่ได้มาเยือนสำนักงาน ก.พ.ร. และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองที่เป็นประโยชน์ จากนั้นนางสาวชีรีน สุไลมาน นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ ได้บรรยายข้อมูลภาพรวม บทบาทหน้าที่ ภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมให้ข้อมูลด้านนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพงานบริการภาครัฐ ได้แก่ การตราพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การดำเนินการด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมภาครัฐ การส่งเสริมงานรางวัลบริการภาครัฐ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบราชการไทย การกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภายใต้โครงการประเทศไทย 4.0 โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Gov Lab) และการมีส่วนร่วมจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ My Better Country Hackathon ฯลฯ ที่บ่งชี้ถึงการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการและการให้บริการประชาชนโดยการรับฟังปัญหาของประชาชนเป็นหลัก
จากนั้น นางสาวณฐิณี สงกุมาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ ได้บรรยายหัวข้อระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และทิศทางการพัฒนาระบบราชการ โดยกล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รูปแบบและวิธีการจัดโครงสร้างส่วนราชการ การปฏิรูประบบราชการ ตลอดจนการปรับตัวของภาครัฐเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย 4.0 การจัดให้มีโครงสร้างส่วนราชการที่มีความยืดหยุ่น การเสริมสร้างความโปร่งใสโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐ การกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ การสร้างบริการที่ง่ายต่อผู้รับบริการกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ตามเป้าประสงค์การพัฒนาระบบราชการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (Good Governance for Better Life)
   ในช่วงท้ายเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และตอบข้อซักถามในหลายประเด็นที่คณะศึกษาดูงานฯ ให้ความสนใจในข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยคณะศึกษาดูงานฯ ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า จากการรับฟังบรรยายพบว่าสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาในหลากหลายมิติและค่อนข้างเยอะ แต่ผลลัพธ์จะกระจุกอยู่ที่ส่วนกลาง ยังพัฒนาไปไม่ถึงท้องถิ่น ทำให้มีความแตกต่างอย่างมาก จึงขอฝากให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับพิจารณาและให้ความสำคัญกับนโยบายการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นต่อไปด้วย สำหรับองค์ความรู้และข้อมูลที่ได้รับฟังบรรยายนั้นคณาจารย์และนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อไป

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.