ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐสมัครรางวัล UNPSA 2021

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2021 (UNPSA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัล ฯโดยมีหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501-502 สำนักงาน ก.พ.ร. กว่า 30 หน่วยงาน และผ่านทางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กว่า 120 คน

ในการประชุมมีการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2021 โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณารางวัล ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล สาขารางวัลที่เปิดรับสมัคร ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดสาขารางวัลที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 จำนวน 4 สาขา ได้แก่
1) การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
รวมถึงเสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล
2) การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
และ 4) การเตรียมความพร้อมเชิงสถาบันและการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์

นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลผ่านระบบออนไลน์ โดยนางสาวอักสรณ์ ทองศรี นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมชี้แจง หน่วยงานที่สนใจสมัครขอรับรางวัลฯ จะเข้าร่วม Workshop การสมัครรางวัลฯ กับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อศึกษาเทคนิคการนำเสนอผลงานและวิธีการในการสมัครรางวัลฯ ต่อไป

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและรับชมเทปบันทึกการชี้แจงได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. ตามลิงก์นี้ https://www.opdc.go.th/content/NjQ2Nw

หมดเขตการรับสมัครรางวัลฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.