ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย) เป็นประธานการประชุมทีมบูรณาการกลาง ประกอบด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... โดยมีประเด็นที่พิจารณาร่วมกันดังนี้

1. ประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการขอให้มีกองทัพภาคและทัพเรือภาคอยู่ใน ก.บ.ก. ที่ประชุมมีมติให้เชิญผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มาชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากยังขาดความชัดเจนในประเด็นเหตุผลของความจำเป็น และข้อดีของการมีกองทัพภาค และทัพเรือภาคใน ก.บ.ก. และโครงสร้างหัวหน้าของกองทัพภาคและทัพเรือภาคที่จะมาเป็นผู้แทนใน ก.บ.ก. คือใคร และให้แจ้งประเด็นดังกล่าวให้ สมช. เพื่อเตรียมชี้แจงในการประชุมหารือครั้งต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. หารือเพิ่มเติมประเด็นในกรณีที่จังหวัดมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ จะกำหนดไว้ในองค์ประกอบของ ก.บ.จ. หรือไม่ ความเห็นที่ประชุม มท. เห็นด้วยที่จะกำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ เป็นองค์ประกอบของ ก.บ.จ. เนื่องจากการให้ท้องถิ่นเข้ามาร่วมดำเนินการจะได้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

2. ประเด็นข้อสังเกตของสำนักงบประมาณสำหรับประเด็นการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และประเด็นหน้าที่และอำนาจของ ก.บ.บ. ทีมบูรณาการเห็นควรคงเดิมตามร่างฯ ส่วนประเด็นเรื่องของการรายงานผลสัมฤทธิ์และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เห็นควรปรับเนื้อหาให้จังหวัดรายงานตามแนวทางของสำนักงบประมาณ เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงบประมาณยกร่างปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าว

แหล่งที่มาจาก : https://www.facebook.com/OPDCThailand/
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.