ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการออกแบบธุรกิจภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย ได้หารือแนวทางในการออกแบบรูปแบบธุรกิจสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทยร่วมกับคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการพิจารณาข้อเสนอรูปแบบ NDTP Business Model มีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารจัดการ NDTP เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคณะทำงานได้พิจารณาและวิเคราะห์อย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งความท้าทาย ผลดี ผลเสีย ผลกระทบ ความคล่องตัว เงินลงทุน การบริหารจัดการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ เป็นต้น โดยได้มีการวิเคราะห์ตัวอย่างรูปแบบการลงทุนในแพลตฟอร์มของต่างประเทศร่วมด้วย อาทิ TradeWaltz ของประเทศญี่ปุ่น และ Singapore TradeNet ของประเทศสิงคโปร์ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารูปแบบธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ คณะทำงานจะได้นำผลการหารือรายงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เฉพาะกิจเกี่ยวกับการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform) ต่อไป

แหล่งที่มา https://www.opdc.go.th/content/Njc5MQ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.