ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การประสานพลังเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมให้มีความยุติธรรมและความเสมอภาคโดยการนำศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติผนึกกำลังกับการนำความรู้และบริการด้านกฎหมายดำเนินการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เดินหน้านำความยุติธรรมไปสู่พี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอทั่วประเทศไทย จากนั้น นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมบรรยาย เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน” ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ้นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่

ที่มา : www.thaigov.go.th

© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.