ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO)
    ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดย MOU ดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิผลของระบบทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน เช่น การจัดอบรมผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า และการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดประชุม/สัมมนาด้านการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งกลไกความร่วมมือดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณชย์ในการปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 ด้วย ทั้งนี้ นอกจากการลงนาม MOU ข้างต้นแล้ว ปลัดกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยแก่ USPTO หลายเรื่อง อาทิ การแก้ไขปัญหางานค้างการจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า การป้องปรามการละเมิดทั้งในท้องตลาดและบนอินเทอร์เน็ต การปรับปรุงกฏหมายสิทธิบัตรและกฎหมายลิขสิทธิ์ และการเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด ที่ไทยจะยื่นตราสารภาคยานุวัตภายในสิ้นเดือนนี้ ซึ่งนายโจเซฟ มาทาล ปฏิบัติหน้าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และผู้อำนวยการ USPTO ได้แสดงความชื่นชมและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

ที่มา : www.thaigov.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.