ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์"วิภาวดี" เขตพญาไท
ม.ล.ปนัดดาฯ กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษ ความว่า : "ประชาชนชาวไทยในทุกชั่วชีวิตคน กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า ความเป็นพิเศษของบ้านเมืองไทยเรา อันถือเป็นหัวใจทางการปกครองและความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติมาช้านาน ปัจจัยสำคัญมาจากรากฐานทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเลิศแห่งความเป็นอารยะ กล่าวคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเป็นสุภาพชน ประการสำคัญสูงสุด คือ การที่ประชาชนชาวไทยต่างมีความเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติมาตั้งแต่อดีต ความเสียสละขององค์พระมหากษัตริย์ในทุกรัชกาลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชทานแก่พสกนิกร ทรงเป็นทั้งขวัญและกำลังใจ (Morale) และทรงเป็นแบบอย่าง (Role Model) อันดีงามแก่ปวงประชาราษฎร์ เราคนไทยทุกคนจึงต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ข้าราชการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาราษฎร์ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ที่มา : www.thaigov.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.