ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาหาร ยา สถานบริการ จัดเก็บงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ สืบค้นข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
     นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสาธารณสุข สนองนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ของรัฐบาล โดยให้หน่วยงานในสังกัดเป็นสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office) ลดการใช้กระดาษ เก็บสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ในระบบออนไลน์ (Cloud storage) และเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data) เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลสะดวก ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว ลดแออัด ลดรอคอย
    นายแพทย์ไพศาล กล่าวต่อว่า จากการเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ได้มีการปรับภาพลักษณ์สถานบริการให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) เก็บข้อมูล เอกสาร หนังสือราชการทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Cloud storage) ทำให้สืบค้นเอกสารได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาหาร ยา สถานบริการให้มีมาตรฐาน จัดเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และหากต้องการแก้ไขเอกสารคำขออนุญาตในภายหลังสามารถสืบค้นข้อมูลง่าย รวดเร็ว ซึ่งจากเดิม เก็บในรูปแบบเอกสารทำให้เสียเวลาในการสืบค้น ประชาชนได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
    “นอกจากนี้ หลังการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ ผลิต บรรจุ จำหน่าย จะทำการปักหมุดพิกัด (GIS Map) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าตรวจสถานประกอบการในครั้งถัดไป ใช้คิวอาร์โค้ดแทนการพิมพ์เอกสาร ทำให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้ดูทันสมัย สะอาด น่าทำงาน ประชาชนสามารถสืบค้นสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ได้ด้วยตนเองจากหน้าเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี www.kanpho.go.th”

ี่มา : www.thaigov.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.