ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
      วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด–แปซิฟิก (Indo-Pacific Armies Chiefs Conference : IPACC) ครั้งที่ 11 การประชุมสัมมนาการบริหารงานของกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด–แปซิฟิก (Indo-Pacific Armies Management Seminar: IPAMS) ครั้งที่ 43 และการประชุมนายทหารประทวนอาวุโส (Senior Enlisted Leaders Forum: SELF) ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ สรุปสาระสำคัญดังนี้
      นายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (IPACC) ครั้งที่ 11 การประชุมสัมมนาการบริหารงานของกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด–แปซิฟิก (IPAMS) ครั้งที่ 43 และการประชุมนายทหารประทวนอาวุโส (SELF) ภายใต้แนวคิดหลักคือ“การก้าวไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน : มุมมองใหม่ของกองทัพบกภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก” ซึ่งจะเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายผู้นำทางการทหารในทุกระดับ เพื่อร่วมส่งเสริมความมั่นคงและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคอย่างยั่งยืน รวมทั้งเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ในโลก
        ทั้งนี้ การเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก จะต้องอาศัยกองทัพเป็นผู้สนับสนุนภาครัฐในการดำเนินนโยบายและวางรากฐานการพัฒนาเพื่ออนาคตที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้จากที่ผ่านมากองกำลังทางบกภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยนำพาประเทศให้ก้าวผ่านในทุกสถานการณ์ ด้วยความสมานฉันท์มาโดยตลอด 
      โดยการประชุมในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองหลากหลายมิติ และการนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนำเสนอแนวทางของกองทัพ การรักษาความมั่งคง การเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทาย เพื่อก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาค  ในส่วนของอาเซียนนั้น ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือในพื้นที่นี้ บนพื้นฐานของหลักการ 3M และความเป็นแกนกลางของอาเซียน จึงได้มีการรับรอง ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
      สำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติ นอกจากการได้รับแนวคิดหลักรูปแบบใหม่ จะต้องมีแผนปฏิบัติการและการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้างกลไกการขับเคลื่อนร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถบรรลุภารกิจได้สำเร็จ ในขณะเดียวกัน ความเป็นเพื่อน ด้วยคำว่า มิตรภาพ จะเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันและความสันติสุขในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก โดยมุ่งเน้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์ ทั้งระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และภาคีภายนอก อันจะเห็นได้ว่า การพัฒนาความไว้วางใจระหว่าง กองกำลังทางบกภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก เพื่อลดความเสี่ยงและความขัดแย้ง จากการเป็น “ทหารอาชีพ” บนพื้นฐาน 3M
      โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ คือ การเติบโตไปด้วยกัน (Stronger together) โดยต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมมุมมองของกองกำลังทางบกภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ก้าวไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กองกำลังทางบก ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยกระดับศักยภาพที่อยู่บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด โดยความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน จะทำให้ก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายไปได้
         ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีขอบคุณกองทัพบก และกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ พร้อมอวยพรให้การจัดประชุม IPACC IPAMS SELF 2019 ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ที่มา : www.thaigov.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.