ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
       วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
    นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ออท.สิงคโปร์มารับตำแหน่งที่ประเทศไทย เชื่อมั่นว่าออท. สิงคโปร์จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการทำงานของสิงคโปร์ในทุกด้าน พร้อมฝากความชื่นชมนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่ได้รับรางวัลรัฐบุรุษโลก (World Statesman Award) ประจำปี 2019 แสดงถึงการยอมรับต่อความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณสิงคโปร์ที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยมาโดยตลอด พร้อมเชิญชวนให้สิงคโปร์มาลงทุนในเขต EEC และเขตนวัตกรรม EECi รวมทั้งด้านการบิน EECA โดยขอให้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการร่วมมือกันต่อไป
     ออท.สิงคโปร์ ย้ำว่าไทยเป็นมิตรที่สำคัญและแน่นแฟ้นของสิงคโปร์มายาวนาน โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้สิงคโปร์เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ โดยออท.สิงคโปร์แสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหวังว่าการเจรจา RCEP จะบรรลุผลสำเร็จภายในปีนี้ นอกจากนี้ ออท. สิงคโปร์ยังแสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนสิงคโปร์ในด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกันของกองทัพอากาศ
       ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเห็นพ้องว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบของภาวะภัยแล้ง น้ำท่วมและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลต่ออนาคตของประเทศและภูมิภาค เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนและทุกประเทศต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการนี้ออท.สิงคโปร์ย้ำว่าสิงคโปร์พร้อมทำงานกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือในทุกมิติ และยินดีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่สิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญให้แก่ไทยด้วย รวมถึงการสนับสนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน

ที่มา : www.thaigov.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.