ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง “แนวทางการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563” ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐเป็นประจำทุกปี ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง “แนวทางการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานที่มีความสนใจสามารถส่งผลงานได้ทันภายในระยะเวลาที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค และวิธีการในการเขียนผลงานดังกล่าวด้วย โดยรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม เป็นการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นครบทั้ง 3 สาขา ในปีเดียวกัน คือ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และประเภทที่ 2 รางวัลเลิศรัฐสาขา ซึ่งแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น และ 3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจในการเชิดชูผลการปฏิบัติราชการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Conrult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) และการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) 
     ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ในสาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยส่งผลงานและรายละเอียดมายังสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2629-9653

ที่มา : www.thaigov.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.