ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
สำนักงานการต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ หารือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อหาทางช่วยเหลือนักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยที่ผ่านมา รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ได้มีมาตรการเยียวยาภาคธุรกิจด้วยแล้ว อาทิ มาตรการทางภาษี การลดหย่อนค่าเช่าที่ การสนับสนุนด้านแรงงาน การอุดหนุนทางการเงิน รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นางเหยียน เยี่ยวซิว ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกงสุล สำนักงานการต่างประเทศ

นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศฯ เข้าพบนางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีนางสาวจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์ กงสุลฝ่ายการเกษตร และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย

นางเหยียนฯ ได้แจ้งเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในนครเซี่ยงไฮ้ว่า ดีขึ้นโดยลำดับ โดยขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อจากในนครเซี่ยงไฮ้แล้ว แต่กลับพบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ จึงต้องเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการคัดกรองบุคคลที่เดินทางจากต่างประเทศมายังนครเซี่ยงไฮ้ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลเซี่ยงไฮ้มีนโยบายที่จะสนับสนุนการกลับมาดำเนินกิจการของวิสาหกิจต่างๆ อย่างเต็มที่ รวมทั้งนักธุรกิจต่างชาติ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

กงสุลใหญ่ฯ ได้สรุปให้นางเหยียนฯ ทราบถึงปัญหาและการขอรับความช่วยเหลือของนักธุรกิจไทย อาทิ มาตรการสนับสนุนธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหารไทย การผ่อนปรนเรื่องการปล่อยสินเชื่อให้นักธุรกิจต่างชาติสามารถกู้ยืมเงินได้ การอุดหนุนค่าธรรมเนียมหรือภาษีการใช้ที่ดิน การยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ ปัญหากระบวนการตรวจสอบสินค้านำเข้าสู่ตลาดจีนล่าช้าและการสะสมตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้จำนวนมาก ทำให้เรือขนส่งสินค้าไม่สามารถเทียบท่าได้ รวมทั้งขอให้ช่วยพิจารณาเร่งรัดคำขออนุมัติต่างๆ อาทิ การขอขยายระยะเวลาชำระภาษีทรัพย์สินและภาษีมูลค่าเพิ่ม ของ Superbrand Mall และคำขออนุญาตดำเนินโครงการก่อสร้างส่วนที่ยังค้างของบริษัท Shanghai Pangu Realty Co.Ltd. ซึ่งนางเหยียนฯ รับว่า จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะแจ้งคำตอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบในโอกาสแรก นอกจากนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว สำนักงานการต่างประเทศฯ พร้อมที่จะจัดให้นักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้พบหารือเรื่องมาตรการของรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ที่จะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง

ในโอกาสเดียวกันนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างประเทศมายังนครเซี่ยงไฮ้ พร้อมทั้งแจ้งมาตรการของรัฐบาลไทยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่พร้อมจะสนับสนุนประเทศไทยในช่วงเวลานี้ ตามที่อุปทูตจีน สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้แจ้งกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อนึ่ง ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในนครเซี่ยงไฮ้นับว่าดีขึ้น โดย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 363 คน เป็นลำดับที่ 14 ในประเทศจีน และอยู่ในช่วงที่รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ต้องการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตลุ่มน้ำแยงซีเกียงมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมา รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ได้ประกาศมาตรการสนับสนุนภาคเอกชน 28 ประการ ซึ่งครอบคลุมถึงการสนับสนุนธุรกิจต่างชาติด้วย โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะรายงานข้อมูลสำคัญให้นักธุรกิจไทยทราบอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : www.thaigov.go.th© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.