• Resources

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

Category : นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
Views : 494

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ และปาฐกถาพิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.)”
ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

02 มีนาคม 2560

เอกสารประกอบการประชุมเปิดหลักสูตร

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.