• Resources

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ

Category : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
Views : 139
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=cWKRtwQ7V3Y
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.