• Resources
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กรมบัญชีกลางสำรวจค่าตอบแทนพิเศษของแต่ละกรมว่าอัตราเท่าใดจึงเหมาะสม เนื่องจากเกิดความลักลั่นกันมาตลอด
! นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้พิจารณาความเหมาะสมของระบบค่าตอบแทนพิเศษในภาคราชการว่าได้สั่งการให้กรมบัญชีกลางสำรวจว่าแต่ละกรมมีค่าตอบแทนพิเศษในอัตราเท่าใด แล้วมาพิจารณาทบทวนเพื่อหาอัตราที่เหมาะสม จากนั้นต้องนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.