• Resources

นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงการเสนอแนวคิดให้ผู้หญิงลาคลอดได้เพิ่มเป็น 1 ปีว่า เดิมทีตามกฎหมายกำหนดให้ผู้หญิงลาคลอดได้ 90 วัน หรือ 3 เดือน แต่ในการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี มีการเสนอให้แม่ลาคลอดเพิ่มเป็น 12 เดือน เพื่อให้แม่มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง และเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูกให้มากขึ้น  เนื่องจากมีผลวิจัยทางการแพทย์ระบุว่าช่วงวัยเด็ก 8-12 เดือนแรก การใกล้ชิดกับแม่เป็นสิ่งสำคัญ
นายกรัฐมนตรีจึงสั่งให้กระทรวงไปทำการศึกษาเพื่อให้ลาคลอดเพิ่มอีก 9 เดือน โดยไม่จ่ายเงินเดือนให้ แต่สงสนตำแหน่งงานเดิมไว้ให้กลับมาทำงานได้ตามเดิม

!ด้านนายวัฒนากล่าวว่า ตนจะหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กพ.ว่า ในทางปฏิบัติแล้วการลาคลอดโดยเก็บตำแหน่งไว้จะมีผลกระทบเสียหายกับการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไรบ้าง ส่วนเอกชนก็คงแล้วแต่ความสมัครใจ


 

© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.