• Resources
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการ ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยรับสมัคร
    รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
    ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้าง
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.