• Resources
  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ C ASEAN , CW TOWER นายณรงค์ บุญโญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการคัดเลือกโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ The Associate of Thai Software Industry (ATSI) เข้ารับรางวัล ATSI – Digital Entrepreneur Award ในลำดับรองชนะเลิศของการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ไทย ในงาน Thailand Software Fair 2018 ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่สำนักงาน ก.พ.ร. ในกลุ่มบริการการศึกษาและพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูผู้ประกอบการไทยที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลสูงในวงกว้างทั้งภาครัฐและเอกชน วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมธุรกิจดิจิทัลตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โดยกระตุ้นและผลักดันการนำเครื่องมือสารสนเทศด้านซอฟแวร์ไปใช้ในก