• Resources
    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ของสำนักงาน ก.พ.ร. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

ที่มา :  www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.