• Resources
     สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการจัดกิจกรรม “ค่ายพลังคนรุ่นใหม่ ไม่ทนต่อการทุจริต” ระหว่างวันที่ 26 -28 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติและปลุกจิตสำนึกที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เรียนรู้ถึงผลกระทบและความร้ายแรงของปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน และแนวทางในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการปฎิบัติงานที่ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน
   ทั้งนี้ วันแรก (วันที่ 26 สิงหาคม 2563) ได้มีกิจกรรม “สร้างทีม สร้างชาติ” นำโดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อย จปร. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลุกพลัง ภายใต้แนวคิด “เร็ว ไว อย่างมีคุณภาพ” การทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจ
   ต่อมาในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “ทุจริตผิดตรงไหน?” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมเดช พันธุ์ศิริ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองนครนายก เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยได้กล่าวเกี่ยวกับการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วย Model STRONG
S : Sufficient ความพอเพียง การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และป้องการการทุจริตอย่างยั่งยืน
T : Transparent ความโปร่งใส การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส่ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎระเบียบข้อปฏิบัติ
R : Realize ตื่นรู้ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงปัญหาความทุจริต
O : Onward มุ่งไปข้างหน้า มุ่งพัฒนาปรับเปลี่ยนตนเองให้มีความพอเพียง สุจริต
N : Knowledge ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ และรู้เท่าทันการทุจริต
G : Generosity ความเอื้ออาทร มีเมตตาบนพื้นฐานของจริยธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

ซึ่งโมเดลดังกล่าวได้สร้างฐานคิดจิตพอเพียง ในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป และในตอนท้ายของการบรรยายได้จัดให้มีการ Work Shop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นจริงภายในหน่วยงานภาครัฐ และร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตดังกล่าว
จากนั้นในช่วงบ่าย ได้มีกิจกรรม ในหัวข้อ“รู้ตัว สร้างตน พัฒนาคน” ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิถีพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภูกระเหรี่ยง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมปลูกต้นข้าวอ่อน ดำนา เป็นการเรียนรู้การปลูกต้นกล้า ซึ่งเป็นฐานรากของชีวิต สีข้าวซ้อมมือแบบโบราณ เป็นการเรียนรู้ถึงความอดทน ความพยายาม และการรู้ตัว ผ่านกระบวนการสีข้าวใน ขั้นตอน สี ฟัด คัดเมล็ด และกวนขนมยาคูล เรียนรู้ผลลัพธ์ของความสำเร็จ จากการสร้างรากฐานชีวิตที่ดี ผ่านกระบวนการหล่อหลอมชีวิตให้มีความมั่นคง สู่ความสำเร็จที่ต้องการ

และวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้จัดให้มีการบรรยาย ในหัวข้อ “วิธีคิดเปลี่ยน วิถีชีวิตเปลี่ยน” โดย ดร.พนม ปีย์เจริญ วิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุขและเคล็ดลับในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับวิธีคิดที่ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานอย่างความโปร่งใส และสุจริต รวมทั้งการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนร่วม และแนะนำเทคนิคที่น่าสนใจในการดำเนินงานของภาครัฐที่คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.