• Resources
สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัลนำระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง

คลิกอ่านรายละเอียด

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.