• Resources
รายชื่อใบอนุญาต และกฎหมายและกฎระเบียบที่เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขให้เอื้อต่อการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

คลิกดูรายละเอียด

ี่มา :  www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.