• Resources
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ได้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรนักศึกษาจบใหม่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นข้อมูลดิจิทัล และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานในการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 12 หน่วยงาน โดยมีความต้องการนักศึกษาเพื่อจัดสรรลงหน่วยงานในพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 6,000 คน ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และแผนการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่อไป โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการได้ภายในต้นเดือน ม.ค. 2564

แหล่งที่มา  https://www.opdc.go.th/content/NjU3OQ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.