• Resources
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับรางวัล โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 150 คน ทั้งนี้ ในการจัดประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวถึงรางวัลเลิศรัฐว่า “เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในแง่ประสิทธิภาพประสิทธิผล การทำงานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างความโปร่งใส ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ปรารภว่า รางวัลเลิศรัฐช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรภาครัฐในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีให้แก่ราชการ และให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ภาพงานมอบรางวัลจึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความยินดีเท่านั้น แต่เป็นภาพความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะขับเคลื่อนระบบราชการไปด้วยกัน รวมทั้งยังเป็นการขยายผลโดยนำสิ่งดี ๆ ที่ส่วนราชการดำเนินการไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อไปในวงกว้าง”

“ในปีนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. มุ่งเน้นการทำปรับเปลี่ยนการทำงาน โดยนำระบบดิจิทัลมาใช้ การพัฒนา e-service เรื่องความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ซึ่งมีกลไกสำคัญคือ การเป็นภาครัฐระบบเปิด Open Government ตั้งแต่การเปิดเผยข้อมูล การรับฟังเสียงของประชาชน การให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมตรวจสอบ อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อภาครัฐได้ต่อไป”

จากนั้น นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวถึงภาพรวมการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564 โดย ได้กล่าวถึง รางวัลเลิศรัฐทั้ง 3 สาขา การเพิ่มประเภทรางวัลใหม่ของสาขารางวัลบริการภาครัฐ ได้แก่ ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 และประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ (Most Improved Award) พร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงานโดดเด่นของแต่ละสาขารางวัล และในตอนท้ายได้เสนอปัจจัยความสำเร็จของผลงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งประกอบด้วยความโดดเด่น นำเทคโนโลยีมาใช้ มี Big Impacts สร้างผลลัพธ์เชิงบวก ผสานความร่วมมือ มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เป็นต้นแบบขยายผล และมีความสอดคล้อง SDGs

ต่อจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดมุมมอง ปรับความคิด กับต้นแบบความสำเร็จภาครัฐ" โดย นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการของผลงานที่ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบส่วนร่วม ว่าต้องกำหนด KPI ที่ชัดเจน เน้นการดำเนินงานในเชิงนโยบาย ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ซึ่งปัจจัยความสำเร็จต้องบูรณาการความต้องการของประชาชนกับงานอื่น ๆ โดยให้เกษตรกรเป็นเป้าหมายที่สำคัญ

นางสาวภิญญู กำเนิดหล่ม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร กล่าวถึงการพัฒนางานบริการที่ปรสบความสำเร็จได้รับรางวัลบริการภาครัฐว่า สิ่งสำคัญคือการตอบโจทย์ pain point ของผู้รับบริการ และต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน นอกจากนี้ต้องมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ จากกรณีน้องอารี ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องภาษีสรรพากร หลักการพัฒนาการบริการจะเน้นความเก่งไปเรื่อยๆ มีการเติบโต และตอบโจทย์ผลลัพธ์โดยมีข้อมูลสถิติเชิงตัวเลขด้วย

และนาวาเอกหญิง ปุณณ์ภัสสร นิพิทวิทย์ นายทหารปฏิบัติการ ประจำสำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานจนได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ว่าต้องเน้นเรื่องกลยุทธ์เรื่องของการวิเคราะห์หน่วยงานตนเองว่าหมวดไหนพร้อมที่สุดให้เสนอหมวดนั้นก่อน ต่อจากนั้นก็หมวดอื่นที่จะเป็นการสร้างความแข็งแรงไปสู่หมวดอื่น ๆ ได้ดีที่สุด และอย่าเลิกความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จ มุ่งมั่นตั้งใจ สุดท้ายคือรู้สึกสนุกในการดำเนินการ

รวมทั้งยังมีการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนมีคลินิกแนะนำเทคนิคและแนวทางในการสมัครรางวัล นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ทั้งช่วงเช้า
และช่วงบ่ายด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานที่สนใจสามารถสมัครรางวัลได้ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ โดยรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563 - 23 ก.พ. 2564 รางวัล PMQA รายหมวด ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2564 และรางวัล PMQA 4.0 ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2564

แหล่งที่มา  https://www.opdc.go.th/content/NjY5NQ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.