• Resources
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "GD Catalog ก้าวสำคัญของการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล" ในการประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

         ภาพรวมในการประชุมครั้งนี้ได้สร้างความตระหนัก และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) หรือ GD Catalog เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐมีการถือครองชุดข้อมูลใด จัดเก็บในรูปแบบใด และจะมีวิธีในการเข้าถึงอย่างไร เพื่อให้เกิดแหล่งรวบรวมรายชื่อข้อมูล และคำอธิบาย (Metadata) ของชุดข้อมูลสำคัญของประเทศ

         โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ความสำคัญกับ การผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นภาครัฐระบบเปิด (Open Government) และมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ผ่านกลไกตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ซึ่งหวังอย่างยิ่งที่จะเห็นการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) และนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เพื่อสร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

         สำหรับในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยทีมที่ปรึกษาโครงการฯ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ทั้งการให้ความรู้ในด้านการจัดการบัญชีข้อมูล ด้านเทคนิคการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูล CKAN (Open source) การนำเข้าคำอธิบายข้อมูล (Metadata) และชุดข้อมูล (Dataset) เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำ Data Visualization รวมถึงให้คำแนะนำและแนวทางในการบรรลุเป้าหมายขั้นสูงของตัวชี้วัด ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         สนใจติดตามชมบันทึกการถ่ายทอดการประชุม ได้ที่ Facebook สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://fb.watch/2AgEZZFY80

         ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1PNYR8uu-nbBXrpjiArSz-ust0RNctd2J?fbclid=IwAR1mPATXuuV9I5nfy2J_NoInnTVoil0P5QntrnpPAQnwL98J7JBdIMpjMO8

แหล่งที่มา  https://www.opdc.go.th/content/NjcxMA
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.