• Resources
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.ได้จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564 และการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ เป็นประธานอนุกรรมการฯ

         ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการขั้นต่อไปโดยให้เน้นการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่มีความชัดเจนเป็นลำดับแรก และให้หารือกับกรมบัญชีกลางเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับจะนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอของ อ.ก.พ.ร. ฯ ต่อไป

         และพิจารณาวาระเรื่องผลการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนระบบการเงินและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (ISO ด้านการคลังท้องถิ่น)ซึ่งมีผู้แทนสำนักงบประมาณนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นในด้านงบประมาณรายจ่าย
และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำเสนอผลการศึกษาด้านรายได้

         ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ผู้แทนหน่วยงานหลักทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ไปปรับปรุงข้อเสนอให้รูปแบบมีความสอดคล้องกัน และมอบหมายฝ่ายเลขานุการให้ไปศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานและองค์ประกอบการประเมินของระบบประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ที่ดำเนินการอยู่แล้วโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับปรุงและหาข้อสรุปร่วมกันในการประชุมครั้งถัดไป

แหล่งที่มา  https://www.opdc.go.th/content/NjczMw
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.