• Resources
    วันที่ 24 ก.พ. 63 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตนเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ และนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้แทนไทย ที่ลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระปี พ.ศ. 2564 - 2567 (ค.ศ. 2021 - 2024) ได้พบปะหารือทวิภาคีกับผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก รวมทั้งสิ้น 88 ประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์การลงสมัครเลือกตั้งของประเทศไทย
    นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า โดยตนได้กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมสิทธิคนพิการและการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และนายมณเฑียรฯ ได้กล่าวให้การสนับสนุน นางสาวเสาวลักษณ์ฯ ในฐานะผู้แทนสตรีพิการที่ลงสมัครเลือกตั้งฯ และเพื่อส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเพิ่มมากขึ้น ด้านนางสาวเสาวลักษณ์ฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ คนพิการ ประกอบกับการทำงานด้านพิทักษ์สิทธิคนพิการอย่างเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานและสานต่องานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของนายมณเฑียรฯ รวมทั้ง การส่งเสริมการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ การดำรงชีวิตอิสระ และการมีส่วนร่วมของคนพิการบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ที่มา : www.thaigov.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.