• Resources
    "ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์" ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการให้เป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติสู่อนาคต เป็นกิจกรรมที่รวมบุคคลทุกประเภทร่วมกับผู้พิการ มาใช้ชีวิตร่วมกัน เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง 24 ปี ทำให้เชื่อมั่นว่า คนเราทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้ เด็กพิการก็มีความสามารถเรียนรู้ได้ ปรับตัวได้เช่นกัน กิจกรรมศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จึงเป็นเวทีหนึ่งที่จะให้เยาวชนได้แสดงออก ช่วยให้ได้มีโอกาส มีคนเข้าใจและร่วมมือ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สังคมไทย ที่มีการสนับสนุนคนพิการให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้เด็กพิการสามารถเป็นกำลังสำคัญที่มีค่ายิ่ง ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตได้ต่อไป  โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้มอบหมายให้ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก อาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ "โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์" ณ Art for All Village ถนนประชาร่วมใจ 31 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ที่มา : www.thaigov.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.