• Resources
    วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะรับฟังบรรยายสรุปการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2563 ในปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยหลักบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้กำหนดสถานการณ์ให้มีอากาศยานประสบภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยฝึกซ้อมและปฏิบัติเสมือนจริง ให้เกิดความพร้อมเพรียงและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งทบทวน ทดสอบแผนการปฏิบัติและการประสานงานบูรณาการการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติของประเทศไทย ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปฯ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการและชมการสาธิตการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากอากาศยานประสบภัยและการส่งต่อทางการแพทย์
   โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบโอวาทและปิดการฝึกซ้อม ฯ ว่า วันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดประสานกันอย่างชัดเจนตามแผนและแนวปฏิบัติ ช่วยป้องกันความสับสนเมื่อเกิดสถานการณ์จริง นอกจากจะเป็นดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้ว ยังเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างหน่วยงาน ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพตลอดจนขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ให้สามารถปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดกรณีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญทั้งการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีการทบทวนฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำทุกปี
   นายกรัฐมนตรีย้ำว่า การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ต้องประกอบกันหลายด้าน ทั้งความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองรัฐบาลมี ขอเพียงให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน และปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความรัก ความสามัคคีของทุกคนเพื่อนำประเทศเดินหน้าไปสู่วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ที่มา : www.thaigov.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.