• Resources

ภาพรวมและความสำคัญของการออกแบบบริการสำหรับภาครัฐ

Category : ภาพรวมและความสำคัญของการออกแบบบริการสำหรับภาครัฐ
Views : 304
Public Service Design : Introduce #1.1 ภาพรวมและความสำคัญของการออกแบบบริการสำหรับภาครัฐ
21 ต.ค. 2019
2:06 นาที
LInk: https://www.youtube.com/watch?v=Uskt7nucw0o
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.